اتصالات

اتصالات چدنی

بیشتر

اتصالات گالوانیزه

اتصالات گالوانیزه : مزایای اتصالات گالوانیزه چیست؟ استفاده از اتصالات گالوانیزه فواید زیادی خواهد داشت که عبارتند از: ۱-هزینه کمتر:…

بیشتر

بوس boss

بیشتر

کپ cap

بیشتر

چهارراه cross

بیشتر

زانو ۴۵ درجه elbow

بیشتر

زانو ۹۰ درجه elbow

بیشتر